Information til elinstallatører

Vi informerer elinstallatører i området, når der er relevant information tilgængelig.

Nedenfor ses seneste udsendte informationer til elinstallatører.

20. & 21. november 2018 - Installatørmøder

N1 har afholdt installatørmøder i Silkeborg  d. 20/11 og i Aalborg d. 21/11

Se præsentationen fra mødet her

28. juni 2018: Information til installatøren

I N1’s tilslutningsbestemmelser er anført, at Antenneanlæg, busstoppesteder, læskure, elhegn mm. kan tilsluttes efter nærmere aftale med Netselskabet.
Det har i praksis betydet, at enfasede installationer til teknisk brug, med en maks. belastning på 200W, kunne tilsluttes uden elmåler og afregnes efter fast årligt elforbrug.

I 2013 kom bekendtgørelse 1358 om måling af elektricitet i slutforbruget, som stiller krav om etablering af fjernaflæste elmålere hos alle slutforbrugere pr. 31. december 2020.
Vores brancheorganisation Dansk Energi har forsøgt, at få en fortolkning fra Energistyrelsen på disse regler, for at afsøge om der kan dispenseres fra kravet om elmålere i små enfasede installationer til teknisk brug. Det har ikke været muligt at få en dispensation til dato.

Hos N1 ændrer vi fremgangsmåde pr. 1. august 2018 og fra den dato, skal der installeres elmålere i alle nye installationer, uanset størrelse og brug. Det medfører samtidigt at installationer til elhegn skal tilmeldes, som enfasede installationer med elmåler.

Med hensyn til eksisterende installationer uden elmålere, afventer vi endeligt svar fra Dansk Energi og Energistyrelsen, for at få fastlagt om vi skal kræve, at disse kunder skal etablere måling foran installationen inden 31. december 2020.

12. april 2018: Information til elinstallatøren fra N1

Hos N1 bestræber vi os på at yde en god service til vores netkunder og til dig som elinstallatør.

Den seneste tid, har vi modtaget væsentlig flere tilmeldinger end sædvanligt.
Det er positivt, for det viser, at der stor aktivitet i samfundet generelt!

Desværre har det hos os medført en forlænget sagsbehandlingstid på tilmeldingssager.
Der er nu sat flere ressourcer ind på området og vi arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiden til et mere acceptabelt niveau.

Hvis i har udfordringer i forhold til en specifik tilmeldingssag eller andet, I gerne vil have afklaret, er i altid velkomne til at rette henvendelse til afdelingen, hvor vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe.


Siden fusionen mellem HEF Net A/S og EnergiMidt Net A/S til N1 A/S, har vi haft separate telefonnumre til afdelingens kontorer i nord og syd. Det er nu ændret, så vi fremover har et fælles nummer til begge kontorer. I kan således kontakte os via:

mailadressen: nettilslutning@n1.dk eller pr. telefon: 87 22 87 66

Telefonen er åben mandag til torsdag 08:00 – 16:00 og fredag 08:00 – 14:00

20. december 2017: Installatørmøde pga. ændrede samarbejdsaftaler i nord

Den 20. december afholdte vi et installatørmøde for de installatører, der udfører arbejde i det tidligere HEF Net område.

Se præsentationen fra mødet her

24. november 2017: Information til installatøren

Vi har tidligere informeret om, at EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S er fusioneret, og det nye fælles netselskab hedder N1 A/S.

Når 2 bliver til 1, skal der harmoniseres og tilrettes lidt, så regler og fremgangsmåder bliver ens.
Denne information vedrører disse ændringer, som bliver gældende fra d. 01-12-2017.

 1. Kontaktinfo og åbningstider i Nettilslutning
  Nettilslutning har kontor i Aalborg og Silkeborg.
  Vi kan kontaktes på mailadressen: nettilslutning@n1.dk, eller pr. telefon:

  N1 Nettilslutning Aalborg tlf. 99 36 98 38
  N1 Nettilslutning Silkeborg tlf. 87 22 87 66

  Telefonen er åben mandag til torsdag 08:00 – 16:00 og fredag 08:00 – 14:00

 2. Sagsbehandling
  Vi vil gerne levere en god service og smidig sagsbehandling, og derfor beder vi jer indsende installationsblanketterne så tidligt som muligt i forløbet.
  Vi har desværre haft en forlænget sagsbehandlingstid i en periode, da vi i år har oplevet en stor stigning i modtagne tilmeldinger - det vidner nok også om travlhed hos jer.
  Vi bestræber os på at komme på omgangshøjde igen hurtigst muligt.

 3. Valg af elleverandør
  Kunderne skal selv indgå aftale med en elleverandør, en sådan aftale kan ikke formidles af N1.

 4. Målere skal være tilgængelige jfr. Fællesregulativet punkt 14.2
  Bestemmelsen har været håndteret forskelligt hos HEF og EnergiMidt. Fremover følges bestemmelserne i Fællesregulativet, så målere skal være tilgængelige, og de må f.eks. ikke placeres inde i en bolig.
  Sager, der er tilmeldt før 01-12-2017, kan færdiggøres efter de regler, der var gældende på tilmeldingstidspunktet.
  Ved samlede renoveringsprojekter af lejlighedsbyggeri og øvrige boliger, hvor der er flere målere på samme stikledning, skal måleren placeres tilgængelig uden for boligen.

 5. Installationsblankettens funktion ”Klar til måler” 
  I sager, hvor målere ønskes tilsendt/udleveret, før der kan færdigmeldes, kan målerne bestilles med funktionen ”Klar til måler” på www.installationsblanket.dk. Dette er forudsat, at kunden har valgt elleverandør.

 6. Målerforsendelse/afhentning
  I alle de sager, hvor det er muligt, skal målere fremover bestilles til forsendelse. Forsendelse af målere vil ske fra vores centrallager i Silkeborg på adressen:
  N1, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg. Nedtagne målere skal sendes til denne adresse.
  I absolutte hastesager vil der stadig kunne afhentes målere, men antallet skal begrænses til et minimum.
  Der kan udleveres målere på Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg (lageret) og på Over Bækken 6, 9000 Aalborg (receptionen).

 7. Ændring fra lednings- til stikbenstilslutning
  Når du tilmelder en ændring af målertilslutning fra ledning til stikben, sender vi dig et sæt med syv stikben og to plomber, så du kan ombygge den eksisterende elmåler og færdiggøre installationen i én arbejdsgang.

 8. Tilmelding af VE anlæg
  Ved afkrydsning af ”Elproducerende anlæg” på www.installationsblanket.dk præsenteres en vejledning som skal følges.

 9. Nye forbrugsinstallationer med forventning om VE anlæg
  Når du tilmelder en ny forbrugsinstallation, hvor der senere skal tilsluttes et VE anlæg, beder vi dig oplyse det i bemærkningsfeltet under ”Måler” i installationsblanketten, så vi kan levere en måler, der er forberedt for det.

 10. Betaling af faktiske omk. ved tilslutning af midlertidige installationer
  Midlertidige forsyninger af mindre end ét års varighed kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Kunden skal betale de faktiske omkostninger til etablering af et tilslutningspunkt og gebyr i henhold til N1 prisblad.

 11. Krav om fremsendelse af tavletegninger, FR 6.1, og prøveprotokoller, FR 22.4
  Jfr. kravene i Fællesregulativet skal der ved tilmelding af målesystemer, med måling over måletransformere, fremsendes en tegning af målesektionen og prøveprotokoller for måletransformerne. Målere i tavler med måletransformere må kun monteres af N1.

15. september 2017: Ophør af samarbejdsaftale vedr. udførelse af arbejder på eller nær ved N1 (HEFs) elforsyningsanlæg

Vi skriver fordi der tidligere har været mulighed for at indgået en aftale med HEF vedr. udførelse af opgaver på eller nær ved HEFs elforsyningsanlæg.

Som du måske allerede ved, er HEF fusioneret med EnergiMidt og det nye netselskabet har fået nyt navn: N1 A/S.

Fusionen medfører ændringer på en række områder, som berører samarbejdet med de autoriserede virksomheder, herunder aftalen vedr. opgaver på eller nær ved HEFs elforsyningsanlæg. Aftalen indeholdte følgende opgaver:

 • Udtagning og isætning af høj- og lavspændingssikringer efter givne instrukser.
 • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe, master og netstationer.
 • Fejlretningsarbejde på lavspændingsnet efter strømafbrydelser.
 • Montering af sikringslister i kabelskabe (sikringslister udleveres af HEF). 

Samarbejdsaftalen ophører i henhold til nuværende aftale med udløb pr. 31. oktober 2017.

Alle udleverede nøgler bedes returneres til N1, Over Bækken 6, 9000 Aalborg.

Generel tilladelse

For en god orden skyld skal nævnes, at netselskabets driftsansvarlig person Jesper Bak-Jensen i lighed med tidligere tillader autoriserer virksomhed at udføre særlige opgaver i Netselskabets lavspændingsnet, hvis nærmere bestemmelser overholdes. Disse særlige opgaver er:

 • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master
 • Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og maste

Information vedrørende udtagning/isætning af overbrændte stikledningssikringer i lavspændingsnet, tilhørende N1 A/S.

Udskiftning af overbrændte stikledningsikringer i kabelnet og i transformerstationer betales ikke af N1 A/S. Kun i de tilfælde, hvor en sikringsudskiftning i kabelskab eller transformerstation er direkte foranlediget af fejl i N1 A/S materiel, kan fakturering ske til N1 A/S. Udskiftning af overbrændte stikledningssikringer i luftledningsnet kan fortsat faktureres til N1 A/S.

I øvrigt henvises til N1s hjemmeside på adressen http://n1.dk/

Særlig tilknytning til en bestemt virksomhed/kunde

I kan som autoriserer virksomhed altid få udleveret en nøgle til netstation ved særlig tilknytning til en bestemt virksomhed/kunde med direkte stikledning tilsluttet i en netstation

De arbejdsopgaver, der gives tilladelse til, er:

 • Aflæsning af målere
 • Ind- og udkobling af maksimalafbrydere
 • Udskiftning af stikledningssikringer

Udlevering af nøgle er på betingelse af, at en ansvarsperson fra jeres virksomhed er instrueret i henhold til EN 50110 samt bek. 1113, Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg og har indgået en samarbejdsaftale om arbejdets omfang. Her skal I indsende navn på autoriserede virksomheders. Adgang til netselskabs transformationer administreres af N1s driftscenter. Ved eventuelt behov for adgang, kontaktes, Flemming Nygaard Mikkelsen på mail noegle@n1.dk. Her oplyser I navn og uddannelse på ansvarsperson fra jeres virksomhed der skal have adgang, netstationens nr. samt virksomhedens navn og adresse. I skal ikke returnere nøglen, før ny aftale er fremsendt.

Afslutningsvis vil vi gerne takke for det gode samarbejde, vi har haft og glæder os til at fortsætte dette.

I øvrigt henvises til N1s hjemmeside på adressen http://n1.dk/
Du er altid velkommen til at kontakte os på mail: rah@eniig.dk hvis der opstår spørgsmål!