Datahub og Engrosmodel

Først kom DataHub

I marts 2013 gik DataHub for første gang i luften. DataHub er en central database, som lagrer netvirksomhedernes information om alle målepunkter i Danmark, herunder kunde- og leverandørforhold samt information om elforbrug. DataHub håndterer datakommunikationen mellem aktørerne i elmarkedet og formidler fx information om flytninger og leverandørskift samt måledata fra netvirksomhed til elleverandør.

Kommunikationen i elmarkedet sker således gennem DataHub, hvilket giver aktører og kunder mulighed for at finde forbrug og anden relevant information et centralt sted. Før implementeringen af DataHub blev de relevante informationer sendt mellem de enkelte aktører i elmarkedet. Et af formålene med DataHub er at ensrette kommunikationen, således at alle beskeder bliver behandlet ensartet efter de gældende regler i elmarkedet.

Før Engrosmodellen har kunden to kundeforhold – et til sin elleverandør og et til sin netvirksomhed. Hvis kunden har valgt en elleverandør, der er koncernforbundet med kundens netvirksomhed, modtager kunden normalt kun en samlet regning. Vælger kunden derimod en anden elleverandør end den koncernforbundne, vil kunden typisk modtage to regninger – en fra netvirksomheden og en fra elleverandøren. Hvis ikke kunden aktivt træffer et valg om at skifte elleverandør, vil kunden automatisk blive tildelt den forsyningspligtige elleverandør.

Nu kommer Engrosmodellen og leveringspligten

Med Engrosmodellen sker der en væsentlig ændring af det nuværende markedsdesign i elmarkedet. Engrosmodellen bygger oven på de ændringer, som implementeringen af DataHub medførte. Elleverandøren får nu den centrale rolle på detailmarkedet for el, og kunderne skal i fremtiden primært kommunikere med elleverandøren.

Engrosmodellen - Elleverandøren i centrum 

Samtidig med indførelsen af Engrosmodellen bliver forsyningspligten udfaset. Som erstatning indføres en leveringspligt til husholdningskunder, hvilket betyder, at hvis man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal kunden foretage et aktivt leverandørvalg. El skal derfor med Engrosmodellens indførelse betragtes som en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.

Hvorfor skal vi have Engrosmodellen?

Folketinget vedtog i juni 2012 en lov med det formål at fremme konkurrencen på det danske elmarked og gøre det mere overskueligt at være elkunde. I juni 2014 besluttede Folketinget ved lov at forsyningspligten skal erstattes med levereringspligt. De to love medfører ændringer for elbranchen generelt. De væsentligste ændringer for aktørerne på elmarkedet er:

• For kunderne bliver det mere overskueligt, fordi de med Engrosmodellen kun vil få tilsendt en samlet elregning, som indeholder betaling for el, netydelser og afgifter. Derudover skal kunderne kun henvende sig hos elleverandøren i tilfælde af problemer eller spørgsmål. Til gengæld skal alle kunder fremover foretage et aktivt leverandørvalg for at sikre sig elforsyning

• For elleverandørerne sker der et markant skift i forhold til den nuværende ansvarsfordeling. For det første bliver elleverandøren den primære kontakt for kunderne. For det andet bliver det elleverandørens ansvar at betale netvirksomhederne og Energinet.dk for tariffer, abonnementer etc. Det bliver elleverandøren, som fakturerer kunden for alt vedrørende elforbruget. Alle oplysninger til engrosafregning henter ellevarandøren i DataHub

• For netvirksomhederne ophører den løbende kontakt med og fakturering af kunderne. Netvirksomheden skal fremover primært fokusere på at sikre drifts-, vedligeholdelses- og netudbygningsopgaver samt måling og videreformidling af elforbruget pr. målepunkt