Priser og vilkår

Priserne for N1 er delt på følgende emner:

  • Abonnementsbetaling, som dækker omkostninger til måling, aflæsning og fælles omkostninger
  • Nettariffer, som er betaling for brug af N1's net (60/10-20/0,4 kV). Betalingen dækker bl.a. nettab og omkostninger til drift, vedligehold og anlæg af nettet
  • Rådighedstarif, som er egenproducenters betaling til dækning af stilstandsomkostninger. Der opkræves også rådighedstarif for elkedler med fuld netadgang
  • Energiafgifter, der opkræves på vegne af den danske stat. Elafgift er statsafgifter, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kWh.

Prisfastsættelse

Hos N1 er vi berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.

Priserne beregnes efter Dansk Energis tarifmodel, som er godkendt af Energitilsynet.