Producentbetaling

Tilslutningsbidrag for produktion

Tilslutningsbidragene for produktion er en éngangsbetaling. De afhænger af den installerede effekt i MVA og er geografisk differentierede (”geozoner”). De er for hver ”zone” ens på tværs af landet. Tilslutning i rød zone hos N1 koster dermed som udgangspunkt det samme som tilslutning i rød zone hos landets andre netselskaber.

Den geografiske differentiering afspejler hvorvidt et givent område er overvejende domineret af forbrug eller produktion og zonerne er inddelt i grøn, gul og rød zone. Grøn zone er billigst (forbrugsdomineret) og rød zone er dyrest (produktionsdomineret).

Tilslutningsbidrag skal betales ved tilslutning af nye produktionsanlæg eller ved udvidelse af eksisterende produktionsinstallationer.

Prisen angives typisk i december måned og gælder for et år ad gangen.

For meget store anlæg vil nettilslutningen være hos Energinet. De vil således ikke være omfattet af nærværende ændringer i betalingsvilkår.

Enhedspriserne er fastfast med den branchefælles model for producentbetaling udarbejdet af Green Power Denmark.

 

 

Indfødningstariffer

Indfødningstariffer er som udgangspunkt relevante for alle producenter fra den 01. januar 2023. Der vil være enkelte anlæg, der er omfattet af den såkaldte "aftagepligt". Disse anlæg er undtaget indfødningstariffer, og vil altså ikke skulle betale for indfødning i det kollektive elnet. De anlæg, der er omfattet af aftagepligten har alle ansøgt om og modtaget "Tilsagns-ID.

Indfødningstariffen varierer mellem netselskaberne, ligesom forbrugstarifferne gør det. Forskellene afspejler blandt andet forskellige økonomiske, demografiske og topografiske forhold. Eksempelvis er det typisk billigere at distribuere strøm inde i en storby end hvis strømmen skal transporteres over større afstande til færre kunder. Det vil dog være den samme tarif inden for N1’s grænser, uafhængigt af hvor i N1 strømmen indfødes.

Beregningen tager udgangspunkt i de omkostninger, N1 har til drift og vedligehold af elnettet samt nettabet som følge af den indfødte produktion. Udgangspunktet har været de tidligere udlignede beløb, og det samlede provenu, der opkræves ved producentbetalingen, vil overordnet svare til de omkostninger, netselskaberne tidligere fik dækket af Udligningsordningen.  

Indfødningstariffen er beregnet som et bidrag pr. indfødt kWh til dækning af nettab, drift og vedligehold. Drift og vedligehold udgør aktuelt under 10% indfødningstariffen som følge af de meget høje elpriser.

N1 skal ifølge reguleringen af sektoren indkøbe el til dækning af nettab på det frie marked til spotpris. Det vil sige, at N1’s omkostninger til dækning af nettab følger markedsprisen på el. Niveauet for indfødningstariffen vil således også i et vist omfang følge markedsprisen på el.

Indfødningstarifferne beregnes som udgangspunkt en gang årligt, således at de kan varsles efter reglerne med effekt fra januar det følgende år.

Det seneste års store udsving i elpriserne har dog bevirket, at N1 har justeret forbrugstarifferne ad flere omgange i løbet af 2022.

Det er intentionen at justere indfødningstarifferne med samme kadence som forbrugstarifferne. Justeringerne vil hovedsaligt finde sted som følge af (store) fluktuationer i markedsprisen på el, og vil i givet fald finde sted for at sikre, at det er de rette omkostninger, der opkræves af både forbrugerne og producenterne.

Det vil sige, at hvis det bliver nødvendigt at justere tarifferne i løbet af året, vil det gøres samtidig med at forbrugernes tariffer justeres. Det skyldes, at det er de samme omkostninger til elprisen, der indgår i beregningerne for såvel indfødningstariffer som forbrugstariffer, og den samtidige beregning medfører dermed, at der ikke gøres forskel på forbrugere og producenter.

N1 varsler tarifstigninger efter gældende regler fire måneder før de træder i kraft (tre måneder til kunden + 1 måned til elhandleren). Ved tarifsænkninger gælder blot en måneds varsel.

Afregningen af indfødningstariffer følger samme setup som forbrugstariferingen. Det vil sige, at N1 via DataHubben tilknytter den relevante tarif, og elhandleren vil opkræve den typisk efter måned.

 

Priser pr. 1/1-2024

Kundekategori  
Enhed Øre/kWh ex moms
A-høj + 0,00
A-høj 0,24
A-lav 0,41
B-høj 1,53
B-lav 1,53
C 1,53