Kommende priser og vilkår

Her kan du se, når vi har nye priser på vej i dit område.
Vi lægger kommende priser op 1-2 måneder, før de træder i kraft.

Priserne er gældende for december 2022. Tilslutningsbidrag og gebyrer er uændret siden 1. januar 2022.

   

Ordforklaring

Lavlast (C-Time): Alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast (C-Time): Alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Lavlast (A- og B-kunder): Alle weekender og helligedage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Find mere information om N1’s variable timetariffer her.

Rådighedstarif egenproducenter: Egenproducenters betaling til dækning for netrådighed

Netabonnement: Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger

Netabonnement egenproducenter: Dækker omkostninger til tovejs måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger

Fast rådighedsbetal egenproducenter: Rådighedsbetaling for kunder uden produktionsmåler

Produktionsmåler: Måling af produktion inden forbrug i installationen

Produktionsanlæg: Produktionsanlæg tilsluttet direkte i forsyningsnettet. Ingen Forbrug

Vindmølle BEK 1063: Vindmøller tilsluttet direkte i forsyningsnettet.

Generelt om betaling af tilslutningsbidrag

Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til belastningen, som man vil tilføre nettet. Tilslutningsbidraget for erhverv fastsættes i forhold til det ønskede leveringsomfang. Man betaler tilslutningsbidrag pr. boligenhed. Dette gælder også selv om der etableres kollektiv måling, og hvor de enkelte boliger har fordelingsmålere.

Hvis samme stikledning forsyner boliger, erhverv og fællesinstallationer skal der foran erhvervsinstallationen, og fællesinstallationen monteres en sikring, som i størrelse svarer til det købte leveringsomfang.

Vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder eller i afsidesliggende net (landzone, sommerhusområder og ikke-matrikulerede offentlige arealer)

Standardtilslutningsbidraget gælder kun i byzone. Afsides beliggende net er jf. Tilslutningsbestemmelserne pkt. 3.4.2, net udenfor byzone - dvs. i landzone, sommerhusområder, og ikke-matrikulerede offentlige arealer fx rastepladser langs motorvejen, defineret i Lov om planlægning.

Overstående skal forstås således, at afsides beliggende net, er net, som etableres, hvor der er så langt til det eksisterende kollektive forsyningsnet, at omkostningerne til de enkelte tilslutninger bliver større end 4*standardtilslutningsbidraget for et parcelhus.

Hvis fx et sommerhusområde eller kolonihaveområde ligger i landzone, men så tæt op ad byzone eller det eksisterende kollektive net, at omkostningerne til tilslutning er lavere end 4*standardtilslutningsbidraget for et parcelhus, så er det ikke afsides beliggende.

Tilslutningsbidrag ved afsidesliggende net

Betaling = "standardtilslutningsbidraget for et parcelhus" + "de faktiske omkostninger" - "4*standardtilslutningsbidraget for et parcelhus".

 

N1 er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.